|

เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เตรียมพร้อมช่วย ปชช. ช่วงมรสุม

PNEWS18110910044400401

ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 เวลา 10.00 น. ที่สถานีการบินฐานทัพเรือสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำรวจน้ำ ประมงจังหวัดสงขลา เจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลา สมาคมร่วมใจกู้ภัยอำเภอเมืองสงขลา สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 2 ฯลฯ นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ และอากาศยาน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

PNEWS18110910044400406

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดสงขลาได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เตรียมการรับมือและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอย่างทันท่วงทีไว้พร้อมแล้ว นอกจากนี้ได้มีการประชุมศูนย์บัญชาการฯ บูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งในวันนี้ (9 พ.ย. 61) ทางจังหวัดสงขลา ได้ร่วมเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทัพเรือภาคที่ 2 อีกหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่

ขณะที่ พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เปิดเผยว่า การจัดพิธีเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชนเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือที่ได้อนุมัติให้ทัพเรือภาคที่ 2 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เป็นหนึ่งในจำนวน 7 ศูนย์ฯ ของกองทัพเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ตามที่กองทัพเรือจะมอบหมาย เพื่อให้ทันท่วงที ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจากภัยพิบัตินั้นๆ ให้ได้มากที่สุด โดยพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยพื้นที่ทางบก ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอระโนด อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสิงหนคร และอำเภอจะนะ , จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อำเภอขนอม , จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน ส่วนพื้นที่ทางน้ำ ได้แก่ พื้นที่ทางทะเล เกาะแก่งต่างๆ และชายฝั่งทะเล ด้านอ่าวไทยตอนล่าง โดยมีการปฏิบัติตามแผน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการก่อนเกิดเหตุ ขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ และขั้นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังเกิดเหตุ ปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 เริ่มเข้าสู่ห้วงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยนไปของภูมิภาค มีแนวโน้มที่อาจเกิดภัยพิบัติได้ตลอดเวลา

PNEWS18110910044400411

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงที และเกิดประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดพิธีตรวจความพร้อมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน และแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีความพร้อมในด้านยุทโธปกรณ์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และวิธีการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาส หากมีเหตุการณ์ประสบภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยพิบัติอื่นๆ สามารถแจ้งมายังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ได้ที่โทรศัพท์ 0-7432-5804-5 ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับพี่น้องชาวประมง หรือผู้ประกอบการอาชีพในทะเล สามารถร้องขอความช่วยเหลือทางวิทยุ HF (CB) BAND C ช่อง 21 ความถี่ 27.215 MHz. พร้อมกันนี้ได้มีการเตรียมพร้อมกำลังทางเรือและทางอากาศไว้ด้วย เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและตามเกาะแก่งต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

PNEWS18110910044400415

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35093

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us