|

นายก อบจ.สงขลา รับโล่ “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น-ยางพารา 2 ปีซ้อน

20181129092328

เมื่อวันที่ 28/11/61 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น – ยางพารา 2 ปีซ้อน โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่ง องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในการมอบโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2561 ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต กรุงเทพมหานครฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่ การจัดการสาธารณะให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล้วนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่ประชาชนในพื้นที่ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างและการออกแบบ โครงการด้านนวัตกรรมท้องถิ่น โดยการนำปัญหาในพื้นที่ การนำสิ่งที่ดีโดดเด่นในพื้นที่ มาขับเคลื่อนบูรณาการ เพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างยั่งยืน

อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และให้กำลังใจแก่ผู้นำองค์กร ผู้บริหารและบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ส่งเสริมคนดีและเป็นการสร้างแรงจูงใจสร้างสรรผลงาน ยึดหลักเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน โดยการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมีผู้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2561 รวม 140 คน โดยแต่ละท่านจะได้รับสัญญลักษณ์ของรางวัล “สิงห์ชูธงชาติไทย” ซึ่งเปรียบเสมือน การเป็นนักปกครองที่มี กำลัง อำนาจและจุดยืนอย่างชัดเจนในการร่วมกันพัฒนา ขับเคลื่อนการเมือง เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไทยให้ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป

20181129092454

20181129092610

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35754

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us