|

สงขลาเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา”

C776DA8C-E2F1-4EA2-89FA-78947CF9F247

จังหวัดสงขลา เปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา”

วันนี้ (4 ธ.ค. 61) ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ , นักเรียน , นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านการกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทรงตรากตรำพระวรกาย และทรงงานหนัก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความยากจน และวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข อย่างยั่งยืน ผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้การดำรงชีวิตของพสกนิกรชาวไทย แต่ยังได้รับการยอมรับ และนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการดำเนินชีวิตตามอัตภาพของแต่ละคน ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ปวงพสกนิกรมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการ ทั่วผืนแผ่นดินไทย

F1FEC0C1-24C9-42A1-A2ED-29C3EBA4F491

จวบจนทุกวันนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญของชาติ ทุกภาคส่วนได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ดังเช่นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พสกนิกรชาวสงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

สำหรับการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดนอกจากการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักการทรงงานต่าง ๆ มายึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และประกอบสัมมาอาชีพแล้ว ขอให้ทุกคนรู้รัก สามัคคี มีความเพียรอันบริสุทธิ์และมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อถวายเป็น  พระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้สถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยทุกดวง

A9F2141F-EED8-457C-9B6E-086EFC9418FB

ด้าน นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแก่ประชาชนชาวไทย และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการ“รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 4-9 ธันวาคม  2561 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เทิดทูนและยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเผยแพร่แนวทางศาสตร์พระราชาให้ประชาชนนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป  

1AEDB730-7CBC-4FAA-8409-06BB8445A51C

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา , การนำเสนอพระราชกรณียกิจทางสื่อมัลติมีเดีย , นิทรรศการภาพถ่ายรัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา , นิทรรศการหนังสือ และการมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ในราคาชุดละ 599 บาท เงินรายได้จากการจำหน่ายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายหนังสือแด่พระองค์ท่านเพื่อมอบให้โรงเรียน ตชด.ในจังหวัดสงขลา เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้จะมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสงขลาเข้ารับมอบหนังสือ จำนวน 150 แห่ง และจำหน่ายหนังสือในกรณีพิเศษนี้ ชุดละ  500 บาท

FC24B718-4283-4D5F-BAE5-2EDAC6683041

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 4 ธ.ค.61

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35929

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us