|

สงขลาเดินหน้าคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

PNEWS18120414431701201

จังหวัดสงขลา เดินหน้าคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสงขลา เตรียมเสนอ 4 รายชื่อ เพื่อให้คณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 ที่ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิชิต แก้วพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด , สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา , สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สัดส่วนของจังหวัดสงขลา ได้รับโควตา จำนวน 4 ราย ซึ่งเมื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการสรรหา และคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกเหลือ 4 รายแล้ว จะเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศรายชื่อผู้สมัครได้รับพระราชทานรางวัล จำนวน 4 ราย จากนั้นจะมีกระบวนการเปิดรับฟังการคัดเลือก เป็นเวลา 10 วันทำการ เมื่อเรียบร้อยแล้ว จะส่งรายชื่อและเอกสารแบบบันทึกความโดดเด่นที่จัดทำโดยคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายดำเนินการสรรหาและคัดเลือก ร่วมกับครูผู้ได้รับการคัดเลือก จัดส่งไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีผู้ได้รับการเสนอชื่อรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสงขลา จำนวน 12 ราย โดยมีวิธีการประเมินและคัดเลือก ประกอบด้วย พิจารณาเอกสารเสนอชื่อครู , ให้ครูที่ได้รับการเสนอชื่อ นำข้อมูลของตนเอง และสัมภาษณ์ซักถามเพิ่มเติม , สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการปฏิบัติงานของครู ตามสภาพจริงในพื้นที่ ในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนน เต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น ด้านที่ 1 เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ คะแนนร้อยละ 60 และด้านที่ 2 เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา คะแนนร้อยละ 40 ซึ่งขณะนี้ ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสงขลา ได้คัดเลือกไว้แล้ว จำนวน 4 ราย คือ นายภานุกร นิ่มดวง โรงเรียนนาทวี , นายสุพจน์ เรืองแก้ว โรงเรียนนาทวีวิทยาคม , นายนิโรจน์ เพ็งศรี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ และนางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้าย โรงเรียนวัดคลองยอ เพื่อเสนอคณะกรรมการส่วนกลางพิจารณาต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35944

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us