|

จัดหางานสงขลาเดินหน้าเร่งส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุต่อเนื่อง

PNEWS18122110451400701

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าเร่งส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำให้ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางสำนักงานฯ เดินหน้าเร่งส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำให้ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จัด “กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” โดยร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองปาดังซาร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการนี้ เป็นผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่มีภูมิปัญญา ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เช่น ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม (การทำผ้าย้อมจากธรรมชาติ เช่น ยางกล้วย) ด้านศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ด้านการทำขนมท้องถิ่นโบราณ (การทำขนมเจาะหู) การละเล่นเพลงกลองยาว ตีกลองยาว รำกลองยาว ฯลฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเป็นกันเอง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี และสามารถสร้างรอยยิ้ม และความสุข ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

PNEWS18122110451400702

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อรองรับบริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดวาระการปฏิรูปประเทศ ตามกรอบการปฏิรูป 11 ด้าน 37 วาระการปฏิรูป โดยในวาระการปฏิรูปที่ 30 กำหนดให้มีการปฏิรูปสังคมสูงวัย โดยการปฏิรูประบบการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าและศักยภาพของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์ สำหรับกิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนการสร้างคลังภูมิปัญญาในท้องถิ่น หรือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเป็นภูมิปัญญาที่คงไว้สืบไป ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลด้านส่งเสริมการมีงานทำและอาชีพ ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-4845 หรือที่ศูนย์จัดหางานหาดใหญ่ ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7423-4089 และที่ www.doe.go.th/songkhla

PNEWS18122110451400717

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36586

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us