|

อบจ.สงขลา เพิ่มแพขนานยนต์ รองรับชั่วโมงเร่งด่วน

9141188636710

เช้านี้ 7/1/62 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีบรวงสรวงและปล่อยแพขนานยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงน้ำ ทั้งนี้เพื่อขอความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการนำแพขนานยนต์ของ อบจ.สงขลาลงน้ำ มีนายอัฐชัย พรหมมณี รองปลัด อบจ.สงขลา นายชัยวัฒน์ ชูกำเนิด ผอ.กองกิจการขนส่ง อบจ.สงขลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปร่วมในการตรวจสอบสภาพของแพขนานยนต์ เพื่อทดสอบสภาพของแพขนานยนต์หลังลงน้ำ ร่วมในพิธีบรวงสรวงและพิธีปล่อยแพขนานยนต์ ณ บริษัท มิทส์ ติลิชั่น จำกัด เลขที่ 62/2 หมู่ที่1 ถนนพระราม 2 แขวงท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ให้บริการแพขนานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

9141189283764

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ว่าจ้างบริษัท มิทส์ติลิชั่น จำกัด ดำเนินการสร้างแพขนานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจำนวน 1 ลำ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อย ทางบริษัท มิทส์ติลิชั่น จำกัด จึงกำหนดให้มีการนำแพขนานยนต์ลงน้ำในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมาการเดินทางด้วยรถยนต์จากฝั่งอำเภอเมืองสงขลา เพื่อเดินทางไปฝั่งอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภเระโนดและจังหวัดนครศรีธรรมราช จะนิยมใช้วิธีการข้ามแพขนานยนต์ เพราะสามารถร่นระยะเวลาในการเดินทาง และด้วยจำนวนผู้ใช้บริการแพขนานยนต์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งฝั่งอำเภอเมืองสงขลา และฝั่งหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร ที่ต้องการหลบหลีกจากการจราจรที่แออัดในเมือง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้จำนวนของแพขนานยนต์ ไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการแก่ผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ เกิดเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์ของเมืองเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

9141171157913

9141171586079

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=36958

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us