|

สงขลาเปิดกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ “60 วัน แยกก่อนทิ้ง” ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย


IMG_9902

จ.สงขลา เปิดกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ “60 วัน แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ด้วยการนำหลัก 3 ช มาใช้ พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึก ทุกภาคส่วนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สู่ “สงขลาเมืองสวยและสะอาด”

 IMG_9879

วันนี้ (9 ม.ค. 62) ที่ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรม kick off แผนรณรงค์ “60 วัน แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ด้วยการนำหลัก 3 ช มาใช้ ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และใช้ใหม่ รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และในสำนักงาน ก่อนจะนำไปทิ้ง สู่ “สงขลาเมืองสวยและสะอาด” โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ฯลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ฯลฯ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

 IMG_9906

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า  ตามที่กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ (9 ม.ค. 62) ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ เพื่อให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ร่วมบูรณาการดำเนินการร่วมกันในการสร้างจิตสำนึกหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง จังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางสร้างการรับรู้ให้คนสงขลารู้จักการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะให้ถูกที่ตามถังขยะ แยกประเภท ถูกเวลา ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อการจัดเก็บ ขนขยะ (ระยะกลาง) เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ (ระยะปลายทาง)

 IMG_9897 (1)

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว จะต้องอาศัยความร่วมมือจากการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะเพื่อไปกำจัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำงบประมาณไปใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสถานที่กำจัดขยะมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น โดยเน้นการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสงขลาจะเป็นเมืองสวยและสะอาดน่าอยู่น่าอาศัย เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

 IMG_9967

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการเดินรณรงค์ไปยังตลาดสดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน และเพื่อให้ส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนถึงชุมชน ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างวินัยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นที่

IMG_9949

 IMG_9878

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา 9 ม.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=37025

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us