|

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริต

มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริต หวังสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา เล็งเห็นมหันตภัยคอร์รัปชั่นยุค 4.0 พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดให้มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การประชุม เสวนา หรือสัมมนาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนทัศนะในวงกว้างเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และอาจพิจารณาดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง

ด้าน ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ตระหนักดีว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทางคณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จึงมีมติร่วมกันที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามและรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเต็มสรรพกำลัง โดยมีเป้าหมายจะดำเนินกิจกรรมรณรงค์ และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

ดร.เอกชัย กล่าวอีกว่า ทางสมาคมฯ ได้หารือและประสานความร่วมมือกับองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จนได้ข้อสรุปที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา เพื่อบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัดโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มหันตภัย… คอร์รัปชั่น ยุค 4.0” ประจำปี 2562 และได้ประสานความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=37043

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us