|

ม.อ.ปัตตานี ตั้งศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ “ม.อ.ปัตตานีภิรมย์”

IMG-8192

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา ม.อ.ปัตตานีภิรมย์เพื่อขยายฐานบริการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์บริการสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62 ที่ บ้านเลขที่ 203 ถนนปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์นวมน จันทร์กลิ่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้ทำพิธีรับมอบอาคารเก่า บ้านเลขที่ 203 ถนนปัตตานีภิรมย์ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา ในชื่อ ม.อ.ปัตตานีภิรมย์

IMG-8191

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีแจ้งว่าศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา ม.อ.ปัตตานีภิรมย์นี้เป็นหมุดหมายของการขยายฐานบริการของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เป็นการริเริ่มโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับพื้นที่ เพื่อนำร่องสร้างสรรค์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้ชุมชน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา ปราชญ์ชุมชน นักธุรกิจในพื้นที่ ชุมชนนักปฏิบัติ อาจารย์ บุคลากร และประชาชน อีกทั้งจะเป็นพื้นที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในชุมชน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมทั้งของชุมชน ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ โดยบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชนและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย

IMG-8190

ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา ม.อ.ปัตตานีภิรมย์เป็นอาคารเก่าตั้งอยู่ ณ เลขที่ 203 ถนนปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี มีพื้นที่ 39 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ย่านเมืองเก่าปัตตานี ตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น พื้นที่ชั้นล่างจะใช้สำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์บริการสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศผลงานวิจัย นวัตกรรม การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย สารสนเทศปัตตานีศึกษา สารสนเทศอ่าวปัตตานี ส่วนพื้นที่ชั้นบน เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ใช้สำหรับเป็นห้องเรียนรู้ของนักศึกษาและชุมชน เป็นห้องประชุมที่ให้บริการวิชาการ และ co-working space ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งการวิจัยที่เป็นจุดเน้นของวิทยาเขตปัตตานี เช่น ปัตตานีศึกษา ยางพารา การท่องเที่ยว คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ ประมง อาหารฮาลาล พลังงาน ภาษา อิสลามศึกษา การเยียวยาทางจิตวิทยา การจัดการความขัดแย้ง และวัฒนธรรมสันติภาพ เป็นต้น รวมทั้งเป็นอาคารต้นแบบตามแนวคิด Green Office โดยศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา ม.อ.ปัตตานีภิรมย์นี้ จะทำหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการบริการวิชาการกับภาคธุรกิจและเอกชน ในการถ่ายทอดความรู้จากการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในด้านทำเลที่จะอยู่ใจกลางชุมชน รายล้อมด้วยบ้านเรือนของชาวบ้านที่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลา ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจของชุมชนในการเป็นเวทีต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนา รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวปัตตานีต่อไป

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=37050

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us