|

กกต.สงขลา เดินหน้าสร้างกลไก แก้ปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง

IMG_0548

กกต.สงขลา เดินหน้าโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง “กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง” มุ่งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สู่การเลือกตั้งอย่าง “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม”

วานนี้ (31 ม.ค.62) ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน

IMG_0535

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และจะมีการรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น คาดว่าจะมีพรรคการเมืองต่างๆสนใจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ และส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก อาจจะยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งหากปฏิบัติไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อการหาเสียงเลือกตั้งได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ยอมรับในผลการเลือกตั้ง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรทั้งก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง

IMG_0307

นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเป็นการสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และใส่ร้ายไปสีซึ่งกันและกันซึ่ง

IMG_0304

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย 400 คน ประกอบด้วย ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัครที่สนใจ และบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาวิชาประกอบด้วย วิชาการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง วิชาการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และวิชาการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 31 ม.ค.62

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=37836

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us