|

กกต.สงขลา หนุนโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง

IMG_0519

กกต.สงขลา ประชุมการให้การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน

ช่วงบ่ายวานนี้ (6 ก.พ. 62) ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสัมภาษณ์ เชาวลิต รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นายกุศล เตะอะสัน พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้างานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง นายยงยศ พงศ์สุนทรสถิต พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ ร่วมประชุมการให้การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุคลื่นหลัก 10 สถานี 15 คลื่น อาทิ นายพิศาล ภมรนาค รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียง สทร.6 สงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. สงขลา สถานีวิทยุกระจายเสียง ทภ.4 สงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

IMG_0940

นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 81 กำหนดว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ข้อ 6 กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอความร่วมมือผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดให้การสนับสนุนการจัดสรรเวลาให้แก่ผู้สมัครคนละไม่เกิน 5 นาที ซึ่งในวันนี้ (6 ก.พ. 62 ) ได้ประชุมปรึกษาหารือการให้การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัคร และกำหนดช่วงเวลาออกอากาศของแต่ละสถานีให้เพียงพอกับผู้สมัคร และเท่าเทียมกัน

สำหรับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 69 ห้ามผู้สมัครพรรคการเมือง หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง หรือ วิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา 81 , มาตรา 81 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการจะขอให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนด้วยก็ได้ ในการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง มาตรา 156 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 69 มาตรา 70 หรือมาตรา 79 , หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 70 ผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเท่าเทียม สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 6 ก.พ. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=38029

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us