|

สงขลาฝึกอบรม “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่น 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” สร้างผู้นำต้นแบบ ตามพระราโชบายของ ร.10

da47514fad2638f34b05b0099b03f16f

จังหวัดสงขลา จัดการฝึกอบรมตามแผนการบรรยายของชุดวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” มุ่งสร้างผู้นำต้นแบบ และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนจิตอาสา ตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 62 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมตามแผนการบรรยายของชุดวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

fe9314b9cb3c0ec041fb0fcd94251fe4

สำหรับการฝึกอบรมตามแผนการบรรยายของชุดวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 ขึ้น เพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนจิตอาสา กล่าวคือ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี มีระเบียบวินัย มีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1fc0d538b9a1768d2de7276545379833

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเป็นการสนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้ามั่นคง จิตอาสา 904 ทุกคนจึงมีภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดีให้แก่ผู้อื่น พร้อมทั้งนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปถ่ายทอดให้แก่กำลังพลในหน่วยงานของตน ตลอดจนประชาชนจิตอาสา สมกับที่ได้พระราชทานชื่อรุ่นว่า “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ขอให้จิตอาสา 904 ทุกคนได้ตระหนัก และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประพฤติปฏิบัติตนตามพระราโชบายอย่างเคร่งครัด และรักษาพระเกียรติยศไว้เหนือสิ่งอื่นใด แต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมตามพระราชปณิธาน

ac604e06fe32e9dd96d20a83f1ed7b7b

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=38121

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us