|

สงขลามอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาปึก”

IMG_6172

รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาปึก” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมแนะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามนโยบายของรัฐบาล

ช่วงบ่ายวันนี้ (11 ก.พ. 62) ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาปึก” โดยมี นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พี่น้องเกษตรกร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

IMG_6174

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมทุกภาคส่วนเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นภัยที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพด้านการเกษตร และยากแก่การควบคุม ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย โดยเฉพาะอำเภอระโนด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่รับน้ำและมีปัญหาน้ำเค็มในบางปี จึงอยากฝากแนวทางการดำเนินงานในการผลิตพืชแต่ละชนิด ควรมีการวางแผนให้เหมาะสม มีข้อมูลเพื่อประกอบการผลิตพืชที่ชัดเจน พื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ลุ่มและน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ควรปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยการขุดคู ยกร่อง และปลุกพืชที่เหมาะสม การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรอง เป็นเรื่องจำเป็น เพราะหากเกิดภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย จะได้มีพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูกต่อไป การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาการเกษตรและสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามนโยบายของรัฐบาล ขอให้พี่น้องเกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้เพาะปลูกให้เกิดผลสำเร็จ และมีผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไป

IMG_6169

นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุโซนร้อนปาบึก ทำให้บ้านเรือน ทรัพย์สิน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย และทางจังหวัดสงขลาได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ 8 อำเภอ เกษตรกรได้รับความเสียหาย 134 ราย พื้นที่การเกษตร 105.95 ไร่ มีผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว และได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังตามขั้นตอน

ในส่วนของอำเภอระโนด มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลแดนสงวน ตำบลคลองแดน ตำบลตะเครีย และตำบลบ้านใหม่ จำนวน 110 ราย พื้นที่ 927 ไร่ โดยหว่านข้าวในช่วงก่อนเกิดภัย และได้รับความเสียหายจากภัยปาบึก ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนื่องจากหว่านข้าวไปแล้วไม่เกิน 15 วัน จึงไม่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีมาตรการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอสำรวจความเสียหายตามข้อเท็จจริง และเสนอความต้องการให้กรมการข้าวสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 49 จำนวน 13,905 กิโลกรัม โดยให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยไม่เกิน 10 ไร่ๆ ละ 15 กิโลกรัม

IMG_6164

ทั้งนี้ ก่อนการปล่อยขบวนรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ข้าว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมรับเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเป็นกันเอง

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 11 ก.พ. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=38143

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us