|

สงขลาขับเคลื่อนวาระ ‘เมืองสะอาด เป็นระเบียบ และสวยงาม’ สร้างการรับรู้การแยกเศษอาหาร

1 (2)

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระสงขลา “สงขลาเมืองแห่งความสุข ในวาระ สงขลาเมืองสะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม” มุ่งสร้างการรับรู้การแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบการเก็บขน

วานนี้ (12 ก.พ. 62 ) ที่ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระสงขลา “สงขลาเมืองแห่งความสุข ในวาระ สงขลาเมืองสะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม” ประเด็นการแยกเศษอาหารไม่ให้เข้าสู่ระบบการเก็บขน โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

9

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การบริหารจัดการขยะเป็นวาระที่จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญ และเน้นให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จึงมีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้หลัก “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการสร้างความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ การปลูกฝังจิตสำนึก การสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำหลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป และยังมี “แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง” ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนร่วมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน ให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดการและคัดแยกขยะตามประเภทได้อย่างถูกต้อง โดยให้ อปท.ทุกแห่งมีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ และให้มีการจัดเตรียมถังขยะในพื้นที่สาธารณะให้ครบอย่างน้อย 2 ประเภท (ขยะทั่วไป-ถังสีน้ำเงิน และขยะรีไซเคิว-ถังสีเหลือง) ทั้งยังให้ อปท.ทุกแห่งมีการประกาศกำหนดวันเวลา ในการเก็บขนขยะแยกตามประเภทด้วย

12

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=38255

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us