|

ม.อ. พร้อมนำกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เตรียมจัดวิ่งหาทุนสมทบโครงการวิจัย

DSC_0800

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดมศักยภาพทางวิชาการ เตรียมใช้กัญชาเพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ มั่นใจความพร้อมตั้งแต่การปลูก การนำมาใช้เป็นอาหารและยา และใช้กับผู้ป่วยทางการแพทย์ ประเดิมจัดสัมมนาด้านกฎหมาย และวิ่งจัดหาทุนนำสมทบโครงการวิจัยเพื่อนำใช้กับผู้ป่วย

วันนี้ (12 มี.ค. 62) ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าว “ความพร้อมในการปลูก ผลิต สกัด ใช้ และวิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย และแถลงข่าวเปิดโครงการ “วิ่งกัญชา (ชา) run to fight center” #วิ่งกันวิ่งกัญวิ่งสู้มะเร็ง โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร คณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล คณบดีคณะแพทย์แผนไทย และ รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกันแถลงข่าว

DSC_0751

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาเพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการประชุมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นโอกาสในการใช้ศักยภาพทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อสังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่การเพาะปลูก การวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การผลิตยา จนถึงการนำมาใช้ทางการแพทย์ โดยจากนี้ไปจะเห็นความร่วมมือกันในด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งมีการเรียนการสอนและให้การรักษาพยาบาล รวมทั้งการวิจัยทางด้านการแพทย์ มีนักวิชาการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ ที่สามารถนำประโยชน์จากกัญชามาใช้กับผู้ป่วย โดยเบื้องต้นจะเน้นการศึกษาทางคลินิกโดยที่ศึกษาผลการลดความเจ็บปวดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และการตรวจปริมาณกัญชาในปัสสาวะ ในส่วนการผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพืช ดินปุ๋ย และศัตรูพืช ที่จะเป็นนำความรู้จากงานวิจัยสู่การผลิตต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยเพื่อส่งต่อวัตถุดิบไปยังฝ่ายสกัดสารสำคัญ และใช้ในด้านการแพทย์ มีสถานที่ทำการวิจัยที่เป็นโรงเรือนแบบปิด มีระบบอัตโนมัติ ควบคุมการให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิโดยระบบพ่นหมอก และพัดลมระบายอากาศ มีอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมครุภัณฑ์ครบสำหรับการขยายพันธุ์กัญชาโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ต้นที่ตรงตามพันธุ์จำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ

DSC_0762

นอกจากนี้ ยังมีคณะเภสัชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศด้านระบบนำส่งและยาสมุนไพร มีอุปกรณ์ในการสกัดขนาดกึ่งอุตสาหกรรม และเครื่องมือในการวิเคราะห์สารสกัด มีเทคโนโลยีการนำส่งยาแบบสูดพ่น และเทคโนโลยีด้านการเตรียมยารูปแบบอื่นๆ มีความรู้เรื่องการสังเคราะห์และการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะมีโครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และวิจัยการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของสารสำคัญจากกัญชาเพื่อการตั้งตำรับยาเตรียมและการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ มีภาควิชาเภสัชวิทยาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถศึกษาปริมาณยาหรือสารสกัดที่ถูกดูดซึม การกระจายยา การกำจัดยา การกำหนดขนาด การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรืออาการไม่พึงประสงค์ของยาเตรียมหรือสารสกัดสมุนไพร มีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มีบุคลากรทีมีความพร้อมและความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และอาหารทางโภชนาการ มีเทคโนโลยีและเครื่องสกัดสารออกฤทธิ์จากกัญชาและวัตถุดิบอื่นๆ ระดับกึ่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วย รวมทั้งมีเทคโนโลยีและโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับผลิตอาหารแปรรูปให้สามารถเก็บรักษาได้นานมีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการบริโภค

DSC_0766

นอกจากนั้น ยังมีคณะการแพทย์แผนไทย ที่มีความพร้อมในด้านวิชาการในส่วนขององค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยในการใช้สมุนไพรกัญชาในเชิงตำรับยา ซึ่งอาจได้ผลดีกว่าการใช้สารสกัดกัญชาเพียงอย่างเดียว ในการช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ที่เกิดในผู้ป่วยที่มีร่างกายเสื่อมโทรมจากโรคเรื้อรังต่างๆ จนร่างกายผ่ายผอม นอนไม่หลับ กินข้าวไม่ได้ และมีอาการปวดเรื้อรัง ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถนำสู่งานวิจัยทั้งในเชิงการศึกษาผลการรักษา และศึกษาความปลอดภัย การพัฒนารูปแบบตำรับยาแผนไทย

DSC_0769

โดยระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยและการรักษา กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัญชา มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จะมีการรับลงทะเบียนผู้สนใจที่จะรับทราบข้อมูลและความคืบหน้าในทุกด้านที่เกี่ยวกับการวิจัยและการรักษาด้วยกัญชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์หรือทางอีเมล์ หรือทางจดหมายเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยและการรักษาด้วยกัญชาและประสานงานเรื่องอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะจัดหลายกิจกรรมเพื่อนำร่องสู่การปลูก ผลิต สกัดใช้ วิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดยกิจกรรมแรกคือ การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “กัญชา…งานวิจัยและข้อกฎหมาย” วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ที่ ห้อง A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับทิศทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา เพื่อนำมาพัฒนาหรือเป็นแนวทางในการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชกัญชา และกิจกรรมงานวิ่ง “วิ่งกัญ (ชา) Run to fight cancer” ซึ่งเป็นการวิ่งสะสมระยะทาง ระยะเวลาระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

DSC_0772

สามารถติดต่อรับข้อมูลทางวิชาการด้านการทำวิจัยทางการแพทย์และการรักษาด้วยกัญชา ได้ที่ ฝ่ายข้อมูลข่าวสารด้านกัญชา หน่วยวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ E-mail : researchmedpsu@gmail.com Web site : http://apdu.medicine.psu.ac.th

1552360278927_5

1552360811885_4

1552361331382_3

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39273

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us