|

รมช.ศธ. ประชุมเตรียมพร้อมโครงการ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ที่สงขลา

IMG_8375

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

IMG_1657

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยมอบหมายลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรมสร้างสัมพันธภาพอันดีซึ่งกันและกัน เสริมสร้างทักษะชีวิต และเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

IMG_1646

สำหรับการดำเนินการกำหนดจัดขึ้นใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และเชิญลูกเสือต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันพร้อมสร้างสัมพันธภาพอันดีซึ่งกันและกัน รวมทั้งสิ้น 40,860 คน ผ่าน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือและสวนสนาม ภายใต้คำขวัญของงานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” จำนวน 6 ภูมิภาค ๆ ละ 6,810 คน ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน จำนวน 13,620 คน รวมทั้งสิ้น 40,860 คน โดยภาคเหนือ จัดในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน  2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง จัดในวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562  ณ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก จัดในวันที่ 5 – 9  มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดในวันที่ 6 – 10  มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ จังหวัดนครพนม ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน จัดในวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ เนตรนารีแต่ละคนที่เข้าร่วมชุมนุมกลับไปชักชวนเพื่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสา อีกไม่น้อยกว่า 10 คน ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม)  โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน โดยมีตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ เก็บขยะ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน ชุมชน และสถานที่ราชการ ปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือจากกลุ่มลูกเสือ เนตรนารีเอง และเสริมสร้างจิตอาสาและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ หากปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถขอรับแบดจ์ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

IMG_0890

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว จะทำให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้อง พร้อมพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม พร้อมทั้งเผยแพร่กิจการลูกเสือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 8 มี.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39308

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us