|

มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรใหม่ “การจัดการนวัตกรรมการค้า” แห่งแรกในภาคใต้

139078_th (1)

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่อินเทรน “การจัดการนวัตกรรมการค้า” แห่งแรกในภาคใต้ จับมือซีพี ออลล์ ร่วมจัดการศึกษา เชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการควบคู่สร้างประสบการณ์ทำงานจริง ปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่รองรับยุค 4.0          

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเปิดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่ล่าสุดในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และเป็นหลักสูตรแรกในภาคใต้ ว่า ทางคณะฯ ได้ออกแบบพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning : Wil) ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการจริง โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้เชิงวิชาการกับการสร้างประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะการทำงานและทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงในการทำงานด้านบริหารธุรกิจและการจัดการองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

ตัวแทนผู้บริหาร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือกับซีพีออลล์

อาจารย์วรสันต์ ถาวรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มรภ.สงขลา นำโดย ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีฯ พร้อมตน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (EEC) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรวม 7 แห่ง ได้แก่ มรภ.สงขลา มรภ.จันทรเกษม มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ธนบุรี มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.รำไพพรรณี และ มรภ.อุบลราชธานี เพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้าเปิดโอกาสให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของตนเอง ผู้จัดการร้านค้าสไตล์โมเดิร์นเทรด พนักงานบริษัทเอกชน เป็นต้น

cp1

ด้าน อาจารย์อรณิช สาครินทร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า มีรายละเอียดดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของ มรภ.สงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาในรูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการจริง ดังนั้น นักศึกษาจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยสลับกับการปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเรียนหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา https://mgt.skru.ac.th/index2.php สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-260-268 และ 074-260-269

12622

cp3

cp2

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39325

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us