|

รองปลัดกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงที่สงขลา

45a09faf9253b24b86fc062105bf9def_small

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.สงขลา ขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแรงงานประมง

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62 ที่ ห้องประชุมสมิหลา 1 โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมนายจ้างและลูกจ้างในกิจการประมงทะเล พร้อมร่วมมอบเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตของลูกจ้างประมงจากเหตุพายุ “ปาบึก” แก่ทายาท ณ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา นายจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

700ad394793722ad43fd2260eaba571b_small

พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้มีกาจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานประมง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแรงงานเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้อง และมีสภาพการทำงานที่เหมาะสม หรือกล่าวได้ว่าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นการสร้างมาตรฐานในการทำงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการที่ขาดแรงงาน สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวิทยากรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อที่จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน จะได้รู้บทบาทหน้าที่ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง เพื่อให้เกิดการทำงานหรือความเข้าใจระหว่างกันตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป

9b34c9dc6b58ff488ab8bace2248e4b4_small

ด้าน นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงเป็นโครงการนำร่องใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดตราด , จังหวัดระยอง , จังหวัดชุมพร , จังหวัดระนอง , จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ที่จะนำแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทำงานเฉพาะกิจกิจการประมงเท่านั้น จังหวัดสงขลา จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์แรงงานประมงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง พร้อมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการประมงได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งเสริมการนำแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงานในกิจการประมง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการประมง แรงงาน และส่วนราชการมีความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง ซึ่งในวันนี้ (11 มี.ค. 62) มีนายจ้างและลูกจ้างในกิจการประมงทะเลเข้าร่วม จำนวน 290 คน เป็นนายจ้าง จำนวน 210 คน และแรงงานต่างด้าว จำนวน 80 คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากการประสานของนายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา ตลอดถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2884faa7f9dc622925e3ba9b5cab3e97_small

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การตรวจลงตราวีซ่า” , การแจ้งที่พักอาศัย และการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา , การบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน” วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม , การบรรยาย เรื่อง “การขึ้นทะเบียนประกันตนของแรงงานต่างด้าว” วิทยากรกรมการจัดหางาน และการบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

92b71a347cb8a8afe51be7254f282116_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39406

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us