|

สปข.6 ผนึกกำลังบุคลากร เตรียมปฏิบัติการศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

cd7658381f89951006d07f031963bcff_small

สปข.6 ผนึกกำลังบุคลากรในสังกัดเตรียมปฏิบัติการศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 มุ่งให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง

วันนี้ (13 มี.ค. 62) ที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดการประชุมเตรียมปฏิบัติการศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

7ea837401c3c9b03126442bbd24712e6

นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้กำหนดจัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สปข.6 ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง มีศักยภาพในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยจิตสำนึกที่เป็นอิสระ สามารถกลั่นกรองคุณสมบัติของนักการเมืองทุกระดับได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของนักการเมืองทุกระดับเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องการดำเนินการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนองค์กรทางการเมืองและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยมีกรอบเนื้อหาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้ง, การรู้เท่าทันการเมือง, กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่, การสนับสนุน กกต. และประเด็นตามสถานการณ์จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทางออนไลน์ เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปอย่าง “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

150227913027d96fbd0274053c7f05f4_small

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การอภิปรายเรื่อง “กกต.สร้างความเข้าใจเลือกตั้งโปร่งใสแก้ไขทุจริต” โดย นายสัมภาษณ์ เชาวลิต รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาและคณะ ดำเนินรายการโดย นายกฤชกรรณ์ชัย บัวดำ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และการชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานและภารกิจของการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562

2506c109779810735ff260db1114cfb9_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39462

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us