|

ศอ.บต.จัดงาน “มหกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนา จชต.”

IMG-0574

ศอ.บต. จัดงานมหกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนา จชต. บูรณาการกับทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

วานนี้ (13 มี.ค.62) ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บต.จัดงาน “มหกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” บนฐานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ ศอ.บต. ที่ปรับปรุงบทบาทใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการบูรณาการในมิติงานด้านการพัฒนามุ่งเน้นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง กรมและหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดเอกภาพ มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนเร่งรัดผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เสริมการทำงานให้มีความต่อเนื่อง มิให้เกิดช่องว่าง และสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเพื่อให้งานพัฒนาเป็นส่วนสำคัญเสริมงานมั่นคงและเข้าถึงใจของประชาชน โดยการผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ เพื่อขยายผลไปสู่เมืองข้างเคียง และการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหลักด้านเศรษฐกิจ5 โครงการ ได้แก่ 1. การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก มุ่งพัฒนาที่ฐานรากครัวเรือนและสร้างความเข้มแข็งที่ชุมชน เน้นวิสาหกิจชุมชนและผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น อาทิ พัฒนาฟาร์มสวนยางพารานำร่อง ตำบลละ1 แห่ง รวม 282 แห่ง พัฒนาพื้นที่เกษตรรกร้าง พัฒนาเครือข่ายไก่เบตงและวิสาหกิจโคเนื้อประชารัฐ

IMG-05732. ส่งเสริมความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนกว่า 30 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เป็นตามความต้องการของตลาดที่สำคัญทั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปยางพารา วิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่ง ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก ผลักดันประมงพื้นบ้านต้นแบบ และการผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป มีการลงทุนเพิ่มขึ้นตลอดจนการสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ขยายผลจากเมืองเบตงต้นแบบการพัฒนาท่องเที่ยวพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

IMG-05813. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SME สู่ Smart up, Smart SME เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งขับเคลื่อนร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป้าหมายสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทำธุรกิจเกษตรแปรรูปใช้นวัตกรรมหนุนเสริม ลดพื้นที่ ลดต้นทุน ผลผลิตมีคุณภาพสูง ตรงกับความต้องการของตลาด ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจฮาลาลครบวงจรทั้งการท่องเที่ยว สุขภาพ สปา และผู้ประกอบการอาหารอาลาล

IMG-05754. การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Deep South Economic Corridor) เชื่อมโยงเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4 เมือง ร่วมกับพื้นที่เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ 14 แห่งที่พัฒนาร่วมกันแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง เชื่อมต่อ การทำเกษตรฐานราก เศรษฐกิจชุมชนให้สอดรับกับความต้องการภาคเกษตรอุตสาหกรรม เชื่อมห่วงโซ่คุณค่าผลผลิตพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่สร้างความมั่นคงทางพลังงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาที่สอดรับกับตลาดแรงงานของนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมีงานทำเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจกับภาคใต้ตอนบน SEC EEC กลุ่มประเทศอาเซียน จีนและประเทศมุสลิม พร้อมพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกรอบ IMT-GT ผลักดันระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 ประกอบด้วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและ 2 รัฐของมาเลเซียเพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามที่นายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา

IMG-05775. การบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางพลังงานด้วยการบริหารจัดการตนเอง ศอ.บต.ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าทั้งระบบ-ครบวงจรผ่านคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการไฟฟ้าทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่การกำหนดประเภทไฟฟ้าราคาขาย การเชื่อมโยงภาคการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร การจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านพลังงาน เบื้องต้นจะสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กมาก1 หมู่บ้าน1 โรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชนทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน

IMG-05806. การบริหารจัดการภาครัฐ มิติใหม่การบริหารจัดการภาครัฐ ในปี 2562 มุ่งเน้นยกระดับการบริการภาครัฐต่อประชาชนที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเช่นจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จผ่านการออกแบบกลไกและการบริหารในรูปแบบกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี คนเก่งและเป็นมืออาชีพโดยจัดตั้งสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปัจจุบันฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นไปแล้ว 1,320 คนและพัฒนาทีมนักบริหาร ประกอบด้วย นายอำเภอ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ และผู้กำกับการสถานีตำรวจ รวม 137 คน

IMG-05797. การพัฒนาเสริมความมั่นคงหนุนเสริมงานสร้างสันติสุขของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงที่ระดับตำบลผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงการทำงานเชิงพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งความมั่นคงด้านอื่นๆ เช่น เรื่องยาเสพติด ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

IMG-0578

“วันนี้การทำงานของ ศอ.บต. ภายใต้บทบาทใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนมิติด้านการพัฒนาแบบไร้รอยต่อ มีการเชื่อมโยงในทุกมิติให้ครบวงจรและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส พร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 คุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหายาเสพติด สังคมพหุวัฒนธรรม และความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลเชิงบวกจากการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้”

IMG-0576

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39468

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us