|

สงขลาเดินหน้าจัดตั้ง/ทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

adec7548ac2cecda065efba272507ed1_small

จังหวัดสงขลา เดินหน้าจัดตั้ง/ทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 โดยมีนายปัญญาวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ป้องกันจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนหน่วนงาน ปลัดอำเภอเทพา ทหาร ตำรวจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

536612f235bfe481ecb9f4701c9fead1

สำหรับการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง อพป.จังหวัดสงขลา จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้าน อพป. พุทธศักราช 2522 รองรับการดำเนินงานเป็นโครงการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่พุทธศักราช 2517 ตามมติคณะรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบ้านนิคมเทพาได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อพป. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดฝึกอบรมราษฎรบ้านนิคมเทพา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านของตนเอง ระหว่างวันที่ 10-18 มีนาคม 2562 รวม 9 วัน 8 คืน มีราษฎรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน จากคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิและราษฎร ผู้มีความสมัครใจที่จะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและประสิทธิภาพของราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การเตรียมความพร้อมของราษฎรให้มีรุกรบ และความตื่นตัวในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน อพป. จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

4c78c3befbf68b5d065fa7e1c8b528d3

สำหรับเนื้อหาวิชา ประกอบด้วย บุคคลท่ามือเปล่าท่าอาวุธ , การฝึกวินัย , การหาข่าวและลาดตระเวนหาข่าว , ศิลปะป้องกันตัวระยะประชิด , การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , อาวุธศึกษา , การยิงปืนด้วยกระสุนจริง และการฝึกบุคคลทำการรบ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39489

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us