|

ม.อ. เชิดชูผู้มีผลงานเด่นในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

IMG-0608

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2511 และมหาวิทยาลัยถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานานครบ 20 ปี และมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา

IMG-0609

สำหรับบุคลากรซึ่งเป็นกำลังหลักที่สำคัญ มหาวิทยาลัยดูแลและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ และได้มีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ ให้กับบุคลากร มีการคัดเลือก คนที่เป็นแบบอย่าง และเชิดชูเกียรติแก่ผู้อุทิศเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

โอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณค่าสงขลานครินทร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทอล์คโชว์ โดยอาจารย์จตุพล ชมพูนิช หัวข้อ Smart life Smart work

IMG-0616

จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัล ช่อดอกไม้ แก่ นักวิจัย อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ประกอบด้วย 1. PSU Researcher Grand Slam 2019 2. รางวัลเครือข่ายดีเด่น ประจำปี 2561 3. นักวิจัยดีเด่นระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561 4. รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 5. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2560 6. บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 7. อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 8. บุคลากรดีเด่นของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561 9. อาจารย์ตัวอย่างและอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2561 10. รางวัลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล ปขมท.ดีเด่น ประจำปี 2561 11. รางวัลผู้ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” 12. รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 13. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 14. นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science/นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 10 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science/นักวิจัยที่เป็น corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science ตั้งแต่ 5 บทความขึ้นไป/นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง (citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science 15. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ/นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ/นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 16. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, การรับรองมาตรฐานระดับสากล/นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่หรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (novel finding)/นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน

IMG-0611

รางวัล 2019 PSU Resercher Grand Slam มอบให้กับนักวิจัยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 5 ปี ติดต่อกัน ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรวิวัฒน์ พิชญากร คณะแพทยศาสตร์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาญกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์ 5. รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 1. สายวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สหกะโร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. สายสนับสนุน ได้แก่ นายดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ และนางเพชรดรพัชญ์ บุญสุข นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 3. ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายใจ สุวรรรณขำ พนักงานห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ 4. พนักงานเงินรายได้ ได้แก่ นางสาวฝาดีย๊ะ ฮายีบิลัง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

IMG-0615

รางวัลนักศึกษาตัวอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 1. วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่ นายรอซารี ยะมาแล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2. วิทยาเขตตรัง ได้แก่ นายภูริการณ์ เงยเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 3. วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่ นายอัสมัน อีแต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ 4. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายธนกร วงศ์เทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ 5. วิทยาเขตภูเก็ต ได้แก่ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

IMG-0612

IMG-0614

IMG-0613

IMG-0610

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39528

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us