|

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

IMG_9270

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่วงบ่ายวานนี้ (18 มี.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับจังหวัด โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัด ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

IMG_9272

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังนี้ กรณีจังหวัดตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาลงนามภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นงบประมาณ , ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 150 วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ , ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวม และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นงบประมาณ

IMG_9273

ดังนั้น จังหวัดสงขลา จึงได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดสงขลาขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบตามขั้นตอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39637

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us