|

‘อาชีวศึกษาสงขลา’ เสริมอาวุธบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์

S__155639812

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 62 ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยมีนายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงาน และมีคณะครู และบุคลากรจำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

S__155639813

นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และแก้ไขปัญหาบางประการที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือข่าวลือได้ ฉะนั้น ประชาสัมพันธ์จึงต้องปรับเปลี่ยนการทำงานของตนเองให้ทันเวลา ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะการนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ เพราะต้องยอมรับว่าเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในปัจจุบันนั้น มีพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จาก Social Network เป็นหลัก ฉะนั้น ประชาสัมพันธ์จึงต้องนำเสนอข่าวและภาพข่าว ที่มีเนื้อหา สั้น กระชับ ได้ใจความครบสมบูรณ์ การเลือกภาพประกอบที่ชัดเจน ครอบคลุม ทุก เหตุการณ์ของสถานการณ์นั้นๆ เพราะภาพหนึ่งภาพสามารถเล่าเรื่องราวได้เป็นอย่างดี

S__155639810

ด้าน นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวว่า ตามที่งานประชาสัมพันธ์มีภารกิจ หน้าที่ ส่งเสริมและ เผยแพร่ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา สงขลา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนได้รับทราบ ผ่านช่องทาง

การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ วารสารสมิหลาสัมพันธ์ ใบปลิว แผ่นพับ เสียงตามสาย และสื่อ Social Media โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษานั้น แต่ด้วยการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยและสังคมโลก ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดเป็นครั้งแรก ก็มักจะส่งต่อ และเชื่อข่าวสารจากแหล่งนั้นไปแล้ว ฉะนั้น การประชาสัมพันธ์องค์กร จึงมิใช่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวแล้วเท่านั้น ทุกคนในองค์กรจึงเป็น บุคคลสำคัญ และเป็นสื่อช่องทางหนึ่งที่จะสามารถสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องได้

S__155639811

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับหลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและ บุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนข่าว และนำเสนอภาพข่าวของงานหรือฝ่ายตนเองได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อันจะส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรอีกด้วย

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=39872

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us