|

ศธ. ร่วม เอกชน ดัน นร. เรียน ‘บริหารธุรกิจ’ เสริมทักษะอาชีพ รับยุทธศาสตร์ 20 ปี

F31A60CC-0982-4B7B-83BD-C381A115488C

เด็กไทยเลือกได้ เรียน “บริหารธุรกิจ” ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้ได้ฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งต่อระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยร่วมกับบริษัทเอกชนส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีคุณธรรม และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อปี พ.ศ.2557 รัฐบาลโดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษรวม 10 จังหวัดอยู่รอบชายแดนประเทศไทยและต่อมาประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการโดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ โดยการสนับสนุนจาก รศ.ดร.บรรพต วิรุณราช อดีตคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พันเอก ดร.ขจรศักดิ์  ไทยประยูร และคณะอาจารย์ ดำเนินการวิจัยค้นหาความเหมาะสมว่า นักเรียนผู้ปกครองจะเข้าใจ เข้าถึง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ได้อย่างไร ผลจากการวิจัยพบว่านักเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ จะต้องเรียนวิชาบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจำนวน 14 วิชา 78 บทเรียน 1051 ชั่วโมง ทั้งนี้สามารถเรียนเป็นวิชาเสริม เพิ่มเติม หรือสร้างเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนหรือตั้งเป็นชมรมก็ได้ 

95F0D592-BEDB-4926-B571-61D41CBA56B7

ซึ่งในปี พ.ศ.2561 โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มนำไปใช้และมีการฝึกอบรมครูเพื่อให้เป็นผู้สอนในวิชาบริหารธุรกิจ ไปแล้วกว่า 300 คน ด้วย เพราะครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบทางด้านบริหารธุรกิจ จึงต้องฝึกอบรมครูก่อน เมื่อเจาะลึกไปถึง 14 วิชา ทางด้านบริหารธุรกิจนี้ จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการผลิต การบริการ การเงิน การบัญชี การตลาด การขาย การจัดการคน กฎหมายธุรกิจ และการจัดการเครือข่าย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เน้นการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ครบระบบธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าหรือเรียกว่าระบบ Value Chain ประกอบด้วย ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  

97E03786-AEAE-4A71-B205-2158CDE37DE8

สุดท้ายของวิชาบริหารธุรกิจจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและต้องสามารถขายได้จริง ซึ่งในประเด็นนี้ มีบริษัทเอกชนเข้ามาสนับสนุนจำนวนมาก เช่น โครงการทำมาค้าขาย จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นของใช้หรือของกิน จากนั้นแนะนำให้ครูจัดทำกระบวนการทางธุรกิจเพื่อนำไปสอนและแนะนำนักเรียนในระบบ Value Chain ครบระบบ ซึ่งในโครงการทำมาค้าขายนี้ ปัจจุบันมีการอบรมครู 300 คน เพื่อสอนในวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งได้เริ่มสอนกันแล้วมา 2 ปี เมื่อมาถึงระดับนักเรียนอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนและมีกลไกให้นักเรียนอาชีวะคิดผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมโดยนำเข้าไปจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาซื้อชิ้นงานนวัตกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะไปใช้ประโยชน์ ในธุรกิจหรือในการทำงานจริง และในระดับอาชีวศึกษามีศูนย์ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจำนวนมากกว่า 100 แห่ง อีกทั้ง เมื่อนำศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นในระดับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นในระดับอาชีวศึกษา  รวมกันทำให้มีศูนย์ฝึกอาชีพกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เมื่อนักเรียนได้เรียนวิชาบริหารธุรกิจในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ตั้งแต่เยาว์วัยหรือสามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

405417B6-4347-4784-8F48-3000B37484D7

ดังนั้น ประเมินว่าในอนาคตจะมีคนไทยที่เรียนรู้การบริหารธุรกิจแบบเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติด้านธุรกิจได้ครบวงจรเป็นจำนวนมากเพียงพอ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจได้ดีในระดับนานาประเทศ และจัดว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถคิดได้คิดเป็น มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ มีคุณธรรมนำพาประเทศแข่งขันได้ในระดับนานาชาติทีเดียว

0C4DBFE4-67F3-460B-A963-7D419A6E8A34

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40730

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us