|

สสว. จับมือ 8 มหาวิทยาลัย ตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ‘Excellence Center’ ดันเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รับยุค 4.0

DSCF1137

สสว. จับมือ 8 มหาวิทยาลัยรัฐ จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ทั้งด้านเกษตร และด้านการพัฒนาชุมชน ครอบคลุม 4 ภูมิภาค 8 แห่งทั่วประเทศ มุ่งหวังเป็นกลไกสำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ตั้งเป้ายกระดับองค์ความรู้ธุรกิจ 3,200 ราย อบรม Online – Offline พัฒนาและให้คำปรึกษาถึงสถานที่แบบเจาะลึก ขยายช่องทางการตลาดให้กับวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 400 ราย พร้อมผลักดันให้เกิดเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่ายต่อ 1 มหาวิทยาลัย ภายในปี 2562

DSCF1130

วันนี้ (18 เม.ย. 62) ที่ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายทศพล ยูปานนท์ หัวหน้าส่วนประสานเครือข่ายภาครัฐ สสว. รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. นายดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน จีน และ ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. ร่วมกันแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พื้นที่ภาคใต้) ปีงบประมาณ 2562” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

DSCF1132

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเข้มแข็งกับวิสาหกิจชุมขน เพราะเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนนั้น เป็นหัวใจในการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ซึ่งมีความสำคัญและส่งผลโดยตรงกับระบบเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME และจากแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา นั้น สสว. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทั่วประเทศ ส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาที่ใช้ได้จริงตรงกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชนรวมถึงพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยการสนับสนุนทั้งด้านการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย และการสร้างกลไกพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจชุมชนสร้างการเติบโตทางรายได้ เพิ่มการเข้าถึงตลาดและทรัพยากร

DSCF1129

โดยในปีนี้ สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับ 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลักดันให้เกิดศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ขึ้น โดยดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมธุรกิจชุมชนด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการสมัยใหม่ พร้อมกับยกระดับด้วยการให้ชุมชนสามารถนำและใช้เครื่องจักรเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการตลาดและนำวิสาหกิจที่มีศักยภาพไปทดสอบตลาดนอกพื้นที่ รวมถึงยังได้พัฒนาและยกระดับวิสาหกิจที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สินค้า OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ อย. เป็นต้น รวมถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดขึ้น โดยคาดหวังว่าการดำเนินงานของศูนย์ Excellence Center จะสามารถส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุค 4.0 พร้อมกันนี้ ยังสามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับ 400 วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2562 นี้ได้สำเร็จ

DSCF1116

สำหรับศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ซึ่ง สสว. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันจัดตั้งในครั้งนี้ จะดำเนินกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกรอบการส่งเสริมพัฒนา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภาคเกษตร ด้านสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีขอบเขตการรับผิดชอบครอบคลุมในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยอาศัยจุดเด่นและศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของวิสาหกิจชุมชน โดยเข้าใจถึงปัญหาของวิสาหกิจในพื้นที่ และสามารถแก้ไขปัญหาผ่านนักวิชาการและประสบการณ์ของนักธุรกิจ รวมถึงนวัตกรรมทางด้านเกษตรที่มีสามารถนำผลวิจัยมาช่วยในการเป็นข้อมูลให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต หรือเพิ่มความแตกต่างทางผลิตภัณฑ์ ที่ทำให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เข่น นวัตกรรมชะมวงโอน และทองพันชั่ง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง

DSCF1121

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.sme.go.th และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยดาวน์โหลด Application SME Connext

DSCF1122

DSCF1123

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40764

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us