|

สสก.5 สงขลา เดินหน้าพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

1

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 135 คน

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่จบการศึกษามาจากหลากหลายสาขาวิชา ให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีบทบาทภารกิจในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร พัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง

3

นายสุพิท กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางการดำเนินงาน โดยยึดหลัก Smart & Strong Together เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์การ และสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2

4

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=40794

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us