|

อาชีวะ จับมือ เอ็มเค สร้างมาตรฐานระบบทวิภาคีร่วมกัน

IMG-2552

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมครัวกลางบางนาตราด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

IMG-2555

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. ได้จัดทำความร่วมมือกับ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ ได้แก่ ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) หัวหน้างานทวิภาคี หรือหัวหน้างานหลักสูตร และหัวหน้าสาขาวิชา หรือครูประจำสาขาวิชา ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการเขียนแผนการฝึกอบรมอาชีพที่ถูกต้อง เพื่อการนำไปสู่การฝึกปฏิบัติของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งให้มีความพร้อมและมีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการและมาตรฐานของผู้ประกอบการ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้เกิดข้อคิด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์จากวิชาชีพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพร้อมผลิตคนในยุคดิจิทัล สร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรม อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ พร้อมผลิตกำลังคนที่จะไปประกอบอาชีพอิสระและเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่มีทักษะสูงขึ้น และมีทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมเป็นกำลังคนในการพัฒนาประเทศต่อไป

IMG-2554

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 28 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์  และวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมครัวกลางบางนาตราด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร

IMG-2553

ดร.ประชาคม กล่าวส่งท้ายว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนสายวิชาชีพ เรียกได้ว่าเป็นอาชีวศึกษาพันธุ์แท้ เพราะสถานประกอบการจะได้คนที่มีความรู้มีทักษะสูงไปร่วมงาน ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที ผู้เรียนจะได้ค่าตอบแทนในขณะฝึกอบรมวิชาชีพ หากสถานประกอบการร่วมกันทำทวิภาคีกับอาชีวศึกษามากขึ้น เศรษฐกิจก็จะดีกว่านี้ คนก็จะมีศักยภาพมากขึ้นด้วย

IMG-2551

IMG-2550

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41396

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us