|

สงขลาชี้แจงการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

59792103_1951333144975245_6446315564162875392_n

จังหวัดสงขลา ชี้แจงการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

วันนี้ (8 พ.ค. 62) ที่ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสาวปทุมวดี ลดาพรหมทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการฯ และผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลาร่วมชี้แจง และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา ทั้ง 34 หน่วยงาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกันตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้

59809258_1951333211641905_5747716572005269504_n

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีประมาณ พ.ศ.2562โดยมีกลุ่มงานเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 8,300 แห่ง เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบผลการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง มีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในวันนี้ (8 พ.ค. 62) จังหวัดสงขลาได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนงานได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบการประเมินดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

60119417_1951333221641904_5789019318280781824_n

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงการดำเนินงานในหลายประเด็น อาทิ ปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Adsessment : IIT) , แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Adsessment : EIT) และการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลส่ธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นต้น

59792984_1951333314975228_8991308872178204672_n

ข่าว-สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

ภาพ-โปรดปราน บุญธรรม / KTSLive 8 พ.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41442

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us