|

สสก.5 สงขลา เปิดตัววิสาหกิจชุมชนชนะเลิศการประกวดระดับภาคใต้ ประจำปี 2562

IMG-2671

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ดำเนินการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

สำหรับผลการคัดเลือก รางวัลที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์บ้านถ้ำผึ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 3 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบอยาสามัคคี จังหวัดกระบี่ และรางวัลชมเชย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มไอร์เจี๊ยะธาราทิพย์ จังหวัดนราธิวาส

IMG-2667

นางสุจินต์ ไขริน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง เป็นกลุ่มที่เกิดจากกลุ่มคนเล็กๆ ในพื้นที่ บ้านนายอดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่ม เกิดจากลักษณะโดยทั่วไปของหมู่บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (กรีดยางพารา) ประมง และมีอาชีพลอกใบจากขาย ในการลอกใบจากนี้ชาวบ้านจะขายเฉพาะใบจากที่ลอกแล้ว ส่วนก้านจากและทางจากเป็นวัสดุเหลือใช้และชาวบ้านทิ้ง โดยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เลย ประกอบกับมีแม่บ้านส่วนหนึ่งที่มีอาชีพกรีดยางในตอนเช้าและช่วงบ่ายมีเวลาว่าง จึงได้มีแนวคิดในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มสตรีบ้านนายอดทอง เพื่อจัดทำจักสานก้านจาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ โดยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนในชุมชนที่ทำเสวียนหม้อใช้เองในครัวเรือน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวที่กลุ่มได้ทำในตอนแรก ต่อมากลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐในปี 2550 ทำให้สมาชิกกลุ่มได้รับการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของกลุ่ม และกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากมายหลายชนิด อาทิ ตะกร้า กระเช้า ถาดผลไม้ จานรองแก้ว ที่ใส่ขวดไวน์ แจกัน กล่องทิชชู พาน ที่นอนแมว ปัจจุบันกลุ่มได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมา ได้แก่ กระดาษทางจาก โดยนำทางจากที่เหลือทิ้ง มาผ่านกรรมวิธีย่อยสลาย ผสมสี ทำเป็นกระดาษสาจากทางจากและแปรรูปเป็นดอกไม้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มกลุ่มจักสานก้านจากจะออกงานแสดงสินค้าเป็นหลัก เพื่อหาตัวแทนจำหน่ายในแต่ละจังหวัดและการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น หน่วยงานราชการและเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรมและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยมีการสร้างเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ การจัดทำป้ายโฆษณา ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจสามารถเยี่ยมชมหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ได้ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง ที่ตั้ง 31/1 หมู่ 5 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร. 089-9722465

IMG-2670

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทองนี้ ซึ่งได้รับรางวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 มีสมาชิกกลุ่มจำนวน 70 ราย ประกอบกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากก้านจาก กลุ่มเกิดขึ้นโดยความต้องการของคนในชุมชนในการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน อาทิ มีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม มีการจัดสรรกำไรและสวัสดิการให้กับสมาชิก เริ่มแรกกลุ่มได้มีการระดมทุนจากสมาชิกกลุ่มโดยการลงหุ้นๆ ละ 100 บาท ได้จำนวน 95 หุ้น เป็นเงิน 9,500 บาท ปัจจุบันกลุ่มมีสินทรัพย์ ประมาณ 245,800 บาท

IMG-2669

นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 14 จังหวัดภาคใต้ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนจำนวน 8,501 แห่ง สมาชิก 160,007 ราย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 62 แห่ง จำนวนสมาชิก 1,621 ราย ซึ่งในแต่ละกลุ่มได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหา สร้างธุรกิจ เพิ่มรายได้ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมน ทำให้เกิดผลดีต่อสมาชิกกลุ่มในภาครวม และชุมชนมีความเข็มแข็งยั่งยืน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

IMG-2668

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41681

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us