|

มรภ.สงขลา อบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ 10-12 มิ.ย. นี้

อบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ

มรภ.สงขลา จัดอบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 10-12 มิ.ย. นี้ ดึงครู-บุคลากรการศึกษาติวเข้มทักษะ ถ่ายทอดต่อเยาวชน พร้อมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ว่า มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีความมุ่งหวังในเรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง ซึ่งทำหน้าที่อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาผลงานด้านการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านและนาฏศิลป์ไทย จึงมีแนวคิดในการจัดอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คนได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย ก่อให้เกิดเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

60465748_2815137671892320_4284937044125286400_n

ด้าน ผศ.ดร.กฤติยา ชูสงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า จากผลการสำรวจความต้องการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง และ สตูล ได้ผลสรุปว่ามีผู้ต้องการเข้ารับการอบรมในด้านเทคนิคการถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง จึงนำมาสู่การจัดทำการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปพัฒนาทักษะด้านการแสดง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันทนีย์ ม่วงบุญ และ ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากร พร้อมด้วยตนและ ว่าที่ ร.ต.หญิงอักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติระบำสี่บท ระบำพรหมมาสตร์ ระบำกรับ ระบำอยุธยา และ รำวงมาตรฐาน

60234665_2133585103363747_506348550817316864_n

ผศ.ดร.กฤติยา กล่าวอีกว่า ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ทุกครั้งที่ผ่านมา หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับการตอบรับจากครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ดังจะเห็นได้จากแบบตอบรับที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้รับข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งต่อไป ทางหลักสูตรฯ จึงได้ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถนำกระบวนการเทคนิคท่ารำนาฏศิลป์ไปถ่ายทอดต่อสู่เยาวชน และสามารถนำไปใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้

60147315_2357076347913017_6638729897160212480_n

60088478_398710804063459_1486057365861040128_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41717

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us