|

ม.ทักษิณ ประชุมวิชาการระดับชาติ ‘วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน’

59755985_2693790107311786_907053687975706624_n

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประชุมวิชาการระดับชาติ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 29 (Research and Innovation for Sustainability Development) เปิดเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย

60356314_2693772563980207_418642398055235584_n

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Research and Innovation for Sustainability Development) ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกัน การเป็นช่องทางให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

60296416_2693790383978425_4485257256568356864_n

โดยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวโน้มการวิจัยและนวัตกรรมในโลกปัจจุบัน” โดย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและครูไทยในยุค 4.0 โดยรองเลขาธิการคุรุสภา (ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร) ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยนโยบายทางการศึกษาจาก Teachers College, Columbia University (Professor Thomas Corcoran and Dr.Makoto Yoshida) รวมทั้ง การนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 143 ผลงาน ภาคโปสเตอร์ จำนวน 193 ผลงาน รวม 336 ผลงาน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานร่วมจัด โดยรับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ ครู นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 800 คน

60144779_2693787040645426_5747423861394112512_n

นอกจากนี้ ในการประชุมในครั้งนี้ยังได้พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยในปีนี้มีคณาจารย์และบุคลากรได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้ ผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านวิทยาศาสตร์) ระดับดี ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.รวมพร นิคม และอาจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ ผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสโดยใช้น้ำมันจากน้ำเสียโรงงานไบโอดีเซล” 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร ผลนาค รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ นายสมพล ชีวมงคลกานต์ และนางสาวปราณี หนูทองแก้ว ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งหลังคาขนาด 1.5 กิโลวัตต์ เพื่อรองรับระบบโซลาร์เสรีสำหรับเมืองไทย” 3. อาจารย์ ดร.โชคชัย เหมือนมาศ และ อาจารย์ ดร.รวมพร นิคม ผลงานวิจัยเรื่อง “การสกัดน้ำมันจากกากกาแฟเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล” 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา ผลงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารอนุพันธ์ไฮดราโซน”

59683202_2693775797313217_5689859733280784384_n

รางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน (ด้านสังคมศาสตร์) ระดับดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ ผลงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการควบตำแหน่งและช่วงเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารต่อการตกแต่งกำไร : หลักฐานเชิงประจักษณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

59745761_2693787307312066_8989569603696852992_n

รางวัลผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระดับดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ นายโอภาส ชูนุตร นางสาวธนาภรณ์ รักการ และนางสาวนาริสา บินหะยีดิง ผลงานวิจัยเรื่อง พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต

59834347_2693775440646586_5647494330491863040_n

ผลงานวิจัยรับใช้สังคม ระดับดี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคนิคบัญชีบริหารและระบบบัญชีต้นทุนของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวสังข์หยดพัทลุง บ้านเขากลาง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

60146447_2693777207313076_7958113313273937920_n

60226680_2693781033979360_2962164589577371648_n

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41724

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us