|

สงขลาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัย

60527012_1970938989681327_8662138313710239744_n

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงมหาดไทยในการจัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

วานนี้ (21 พ.ค. 62) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงมหาดไทยในการจัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา, นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา, นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด ฯลฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา, สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสงขลา เขต1, โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ), สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ติดทะเล จำนวน 7 จังหวัด 12 แห่ง โดยจังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง 1 แห่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานเงินในการดำเนินการก่อสร้างอาคารใช้งบประมาณแห่งละ 20 ล้านบาท โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับเงินพระราชทานบริจาคดังกล่าว และได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับเงินพระราชทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมป้องกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลา จัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจำนวน 1 แห่ง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ไร่ และส่วนที่แคบต้องไม่น้อยกว่า 50 เมตร ไม่เป็นพื้นที่ต่ำเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม รถขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงได้ และมีสาธารณูปโภครองรับ เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น

โดยให้ทางจังหวัดสงขลา จัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ภาพถ่ายสถานที่จริง, พิกัดดาวเทียม, แผนผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง, เส้นทางคมนาคม และระยะห่างจากเหตุภัยพิบัติ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบต่อไป จังหวัดสงขลา จึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพิจารณาพื้นที่ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

60627878_1970938993014660_4592875251376848896_n

ด้าน นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสำหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ แห่งแรก คือ พื้นที่อำเภอสทิงพระ และพื้นที่อำเภอระโนด ได้แก่ พื้นที่อำเภอสทิงพระ มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ขนาดพื้นที่ 14 ไร่ พื้นที่กว้าง 100 เมตร และยาว 400 เมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองของสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ห่างจากทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม อีกทั้งเส้นทางคมนาคมห่างจากถนนสายสงขลา-ระโนด ประมาณ 100 เมตร รถขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก และมีสาธารณูปโภครองรับ นอกจากนี้ ผู้นำท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำศาสนา มีความพร้อม และมีความต้องการที่จะให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวติดกับวัดดีหลวง ซึ่งผู้ประสบภัยเคยอพยพมาพักพิงชั่วคราว ณ วัดแห่งนี้ ซึ่งหากมีการการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป ซึ่งขณะนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาอยู่ในระหว่างการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของมหาเถรสมาคม, แห่งที่ 2 คือ พื้นที่อำเภอระโนด โรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 33 ตารางวาพื้นที่กว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร อยู่ห่างทะเลประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม เส้นทางคมนาคมห่างจากถนนสายสงขลา-ระโนด ประมาณ 5 กิโลเมตร รถขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก และมีสาธารณูปโภครองรับ พื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ซึ่งขณะนี้กรมธนารักษ์ได้มีการจัดทำหนังสือสอบถามการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิก และไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนแล้ว

ส่วนพื้นที่สุดท้าย คือ พื้นที่อำเภอระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา พื้นที่กว้าง 84 เมตร ยาว 100 เมตร อยู่ห่างจากทะเลประมาณ 1.3 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม เส้นทางคมนาคมห่างจากถนนสายสงขลา-ระโนด ประมาณ 500 เมตร ถนนคอนกรีต กว้าง 8 เมตร รถขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก และมีสาธารณูปโภครองรับ

60763805_1970939083014651_7642015591577944064_n

60872161_1970939173014642_6438818041617711104_n

60501857_1970939386347954_5872867830201843712_n

ข่าว-สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

ภาพ-โปรดปราน บุญธรรม / KTSKive 21 พ.ค.62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41896

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us