|

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดสัมมนาวิชาการ ปี 62 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

b343e680c9996ba00ad6d353503e6371

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 มุ่งพัฒนางานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

วันนี้ (22 พ.ค. 62) ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โดยมีนายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การสัมมนาวิชาการสำหรับหน่วยงานที่ทำงานด้านวิชาการ นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเป็นโอกาสดีที่นักวิจัยในแต่ละสาขาจะได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ระหว่างกัน เป็นการเสริมสร้างมุมมอง และก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในงานวิจัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนางานวิจัย และการตั้งโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่แท้จริง รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนางานวิจัยในการนำไปแก้ปัญหา และพัฒนาการเกษตรให้มีความยั่งยืนต่อไป

6c582da7e68488f43b7384a54e71bad3

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ พิธีมอบรางวัลดีเด่น และมอบนโยบายการบูรณาการงานวิจัยด้านการเกษตรกับการพัฒนาการเกษตรของจังหวัด โดย นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางการนำไปสู่ความสำเร็จของนักวิจัย” โดย นางกัลยา เนตรกัลยาณมิตร ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านผลิตพันธุ์, การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรงพุ่มมันปู, ผักพื้นบ้านทางเลือก, การนำวัสดุเหลือจากการผลิตแป้งสาคูมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรม, อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อการเจริญของเห็ด, การลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการวิจัยการผลิตพืชที่ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร ฯลฯ

e334222468c648e6c7000d62744f1992

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=41907

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us