|

นายกฯ นิพนธ์ ร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13

61558389_2301974359895085_9097175405093191680_n

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย” พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระบบท้องถิ่น” ณ อาคารวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และสาขาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562

โดยที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย” (Conference Program Or Nation EMS Forum 2019 : Next Generation EMS) ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ถือเป็นช่องทางสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนา และกระตุ้นให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และนำองค์ความรู้ใหม่ๆ เผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ

รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนา และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนคุณภาพมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ และเฝ้าระวังในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน

โดยพยายามผลักดันให้ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในทุกจังหวัดของประเทศไทย มีการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการมุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย โดยการจัดการประชุมครั้งนี้ จะมีทั้งการปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย การเสวนาในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งจะมีวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพูดคุยหารือถึงก้าวต่อไปของการดำเนินนโยบายในเรื่องนี้ พร้อมทั้งการเยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินในยุคใหม่

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42088

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us