|

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดสัมมนา ‘เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ’ รับตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

d808d4ad406a7710482ad943ce297d83

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการสัมมนา “เครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562” เพื่อนำไปใช้ในการแนะแนวการศึกษา และอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล

วันนี้ (7 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกล่าวต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครูแนะแนวในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

e86bfa1c476f8b92ba4c980bf9747a78

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดแรงงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสดิจิทัล ตลอดจนมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพงาน และลดต้นทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานในอนาคตที่จะถูกทดแทนโดยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล

ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมหาแนวทางแก้ไขทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุคใหม่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และได้รับความรู้จากวิทยากร เพื่อนำไปใช้ในการแนะแนวการศึกษา และอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สำหรับการจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ถือเป็นนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดสงขลา ให้มีการทำงานแบบสร้างเครือข่ายในการแนะแนวอาชีพ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และเป็นเครื่องมือในการแนะแนวอาชีพให้กับครูแนะแนว ได้แก่ แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ เพื่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ แบบทดสอบความถนัดทางอารมณ์ และแบบทดสอบวัดระดับสติปัญญา เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญที่จะทำให้เครือข่ายแนะแนวอาชีพ โดยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในสถานศึกษา สามารถนำไปให้ประโยชน์ในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการเรียนการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานต่อไป

345c4c7fa1819efea972dfe03fc190b4

ด้านนางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ให้ได้รับความรู้นำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ พร้อมให้เครือข่ายการแนะแนวอาชีพได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านข้อมูลการแนะแนวอาชีพ ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้น รวมทั้งให้มีอาสาสมัครเครือข่ายแนะแนวอาชีพเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานให้ทางราชการ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแนะแนวอาชีพอย่างยั่งยืน และเป็นระบบ เพื่อการปฎิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพที่เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

4ab6aab7a0bd69e00a94167aeda6f9e7

ทั้งนี้การสัมมนาเครือข่ายแนะแนวอาชีพในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 66 คน ประกอบด้วย ครูแนะแนว ครูและบุคลากรด้านการศึกษาจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “ตลาดแรงงานในอนาคตกับการแนะแนวในสถานศึกษา” โดยวิทยากร นายอัครพล ทองพูน , การเสวนาหัวข้อ “แนวทางการพัฒนากำลังแรงงานอย่างมีคุณภาพ” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนจากสภาอุตสากรรม และตัวแทนจากสถานประกอบการ , การบรรยายหัวข้อ “ภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา กับการแนะแนวในสถานศึกษา” โดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42288

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us