|

รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสถานการณ์ แนวทางป้องกันธุรกิจเงินนอกระบบ

9761c09a0111137a1532b36aeb10b4c3_small

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวทางการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

วันนี้ (12 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวทางการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ โดยมีคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบจากส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค รวมทั้งคณะทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นางกรรณิการ์ จริงจิตต์ สรรพากรพื้นที่สงขลา 1 , ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 9 สงขลา ฯลฯ ร่วมประชุมหารืออย่างพร้อมเพรียงกัน

22fa36658319f8846ad00df1767ffeed_small

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการ ณ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบที่กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคล รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ถูกต้อง ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องพนารัตน์ ชั้น 3 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน จึงได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์แนวทางการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

31181c361cc8249a92d825cedd95ba41_small

27bee6dc6b5f5aeb7c5fd9b44f6f6e92_small

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=42426

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us