|

สงขลา ร่วม นิติศาสตร์ ม.อ. เปิดอบรม “กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

66374939_2052670994841459_7939901960449163264_n

จ.สงขลา ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ม.อ.เปิดโครงการอบรม “กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มั่งเสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมาย พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบุคลากรของท้องถิ่น

วานนี้ (11 ก.ค. 62) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมี ดร.มาโนช นามเดช ตุลาการศาลปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อาทิ คณะผู้บริหาร นิติกร ฯลฯ เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

67075672_2052670988174793_3707130773057306624_n

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการอบรม “กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันนี้ (11 ก.ค. 62) เป็นโครงการที่มีความสำคัญ เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และเข้าใจต่อหลักการ และวิธีการเลือกตั้ง ตามกฎหมายการเลือกตั้ง เพราะการปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย (Basic Democracy) และการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะนามาซึ่งความศรัทธา เลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างหลักความรับผิดของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational) รัฐต้องกำหนดให้ได้สัดส่วนกัน อันจะสร้างความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ

66408968_2052671054841453_6859125061622693888_n

ดังนั้น การศึกษาทำความเข้าใจในกฎหมายความ รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงเป็นอีกเรื่องที่สำคัญสำหรับท้องถิ่นด้วย จึงขอชื่นชม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้จัดให้มีโครงการอบรม “กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมาย ความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้นในครั้งนี้

66523523_2052671301508095_6861269976880250880_n

ด้าน อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากแนวทางจากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐ ในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจปกครอง และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การปกครองท้องถิ่นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายและพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบุคลากรของท้องถิ่น พร้อมเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายปกครองสังคม เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตภาคใต้

66494588_2052671198174772_1539792058183581696_n

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สาระสำคัญของกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562” โดย ดร. มาโนช นามเดช ตุลาการศาลปกครองกลาง และการบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

ข่าว-สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

ภาพ-โปรดปราน บุญธรรม / KTSLive.com

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=43652

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us