|

ม.หาดใหญ่ จัด ‘หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ’ ครั้งที่ 10 เปิดเวทีเผยแพร่งานวิจัย

HYC2

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “AI กับการวิจัยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอนาคต” และ Dato Prof. Dr.ZulAzharZahid Jamal อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส (ยูนิแมป) บรรยายในหัวข้อ “Big Data and AI: Stategic Technology Trends and Smart Learning Analytics” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา

HYC

โดยในปีนี้มีจำนวนผู้ส่งบทความเข้าร่วมระดับชาติรวม 141 บทความ บทความระดับนานาชาติจำนวน 23 บทความ รวมจำนวนบทความทั้งสิ้น 164 บทความ ซึ่งมีการมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ ทั้งระดับและนานาชาติ ได้แก่ บทความดีเด่นระดับชาติ 1. ด้านการบริหารและการจัดการ บทความวิจัยเรื่อง“การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.)” โดยผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง (อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ บทความวิจัยเรื่อง “ระบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยผศ.นลินี อินทมะโน (อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา) 3. การศึกษา บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการสังเกตคำภาษาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” โดยอาจารย์ศิริภา จันทร์เกื้อ (อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่) 4. วิทยาศาสตร์สุขภาพฯ บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยคุณชนาทิพย์ ทองไซร้ (นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา) 5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพในการบริหารงานของสถานศึกษาตามทัศนะของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1” โดยคุณซีตีคอลีด๊ะ บินติอะสร (นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้)

66654187_2360569760696296_7642779365612191744_n

และ บทความดีเด่นระดับนานาชาติ 1. Education NaruemonPromsiri,“The Use of Team Games Tournament to Improve Reading Comprehension Skills of Seven Grade Students at Secondary School”. 2. Social Science Asst. Prof. Dr. ChethtapoomWannapaisan, “An Analysis and a Synthesis of Components of Social Studies Research Works in Thailand during 1964-2017”, from the Division of Social Studies,Faculty of Education,Chiang Mai University.

66394550_2360568634029742_970263533419757568_o

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดผลการวิจัย ตลอดจนการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

66467921_2360570214029584_3537027373528514560_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=43829

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us