|

จัดหางานสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562 – 2563

82161e929dc8e196ad654c40292ee341

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุ ในปี พ.ศ. 2562 – 2563 สามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้ โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2562 – 2563 โดยดำเนินการในลักษณะนำเข้าตามบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับต่างประเทศ (MOU) เป็นกรณีพิเศษ โดยที่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร โดยอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ไนราชอาณาจักรและทำงานไม่เกิน 2 ปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงานหรือกรณีจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว/นายจ้างเป็นจำนวนมากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาขอให้นายจ้าง สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตทำงาน เพื่อจะได้ดำเนินการยื่นเอกสารหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนใบอนุญาตทำงานหมดสงขลาอายุซึ่งสามารถยื่นคำขอขออยู่ต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุด 90 วัน หากอยู่เกินการอนุญาตสิ้นสุด แรงงานต่างด้าวต้องเดินทางกลับประเทศ หากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยอีก ต้องเข้ามาทำงานตามระบบ MOU

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา โทร 0-7432-2418

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=44110

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us