|

3 มหาวิทยาลัย จับมือ ร่วมอนุรักษ์มรดกใต้

1

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชุมหารือ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายูที่ยั่งยืนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 3 สถาบันเพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกใต้

2

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ และสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมหารือเพื่อเดินหน้าต่อสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานภายใต้พันธกิจความร่วมมือ4 ข้อ ในปีงบประมาณ 2562 – 2563

3

โดยผลการประชุมหารือมีกิจกรรมและผลการดำเนินงานต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้ พันธกิจที่ 1 : จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ฯ โดยมีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบชาวสงขลา ใน 2 มิติ ได้แก่ มิติทางวิชาการ และมิติทางวัฒนธรรม ได้แก่ จัดเวทีเสวนาวิชาการ นิทรรศการความรู้ และสาธิตการทำขนมบุญสารทเดือนสิบ ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. ในวันที่ 19 ก.ย. 62 จัดขบวนแห่หมรับข้ามทะเลสาบสงขลา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ ในวันที่ 27 ก.ย. 62 และจัดกิจกรรม “เมืองแสงดาว” ณ ถนนยะหริ่ง และถนนหนองจิก ย่านเมืองเก่าสงขลา โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในปีงบประมาณ 2563

4

พันธกิจที่ 2 : แลกเปลี่ยนสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ฯ โดยการพัฒนาเว็บไซต์น้ำชุบดอทคอม (https://www.naamchoop.com) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสื่อการเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู จัดทำคอลัมน์ “เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของหรอยๆ ชาวใต้ โดย 3 มหาวิทยาลัย” ในเว็บไซต์น้ำชุบดอทคอม และจัดทำวีดิทัศน์ “เที่ยวใต้ได้แรงอก” เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาในมิติต่างๆ

5

พันธกิจที่ 3 : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ฯ

6

และพันธกิจที่ 4 : ผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณค่าด้านวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าบนพื้นฐานแนวคิด “เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยกำหนดแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ฯ ที่นำไปเพิ่มมูลค่าเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน (Creative Economy) โดยบูรณาการร่วมกับงานวิจัยและการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันในปีงบประมาณ 2563

7

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=45112

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us