|

รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิด “งานเกษตรภาคใต้” ครั้งที่ 27 เกษตรประณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ตามศาสตร์พระราชา

db4b16c4f12d49f072031aaaaab980e0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด “งานเกษตรภาคใต้” ครั้งที่ 27 ที่จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “เกษตรประณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ตามศาสตร์พระราชา สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและชุมชน สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย และกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานเกษตรภาคใต้” ครั้งที่ 27 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

428079afdcb4650f0d84bf7dd8388ad0

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้เป็นประจำทุกปี และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาถึง ครั้งที่ 27 ในวันนี้ ทั้งนี้เนื่องจากไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พื้นฐานหลักที่สำคัญของประเทศไทยเรายังคงหนีไม่พ้นภาคการเกษตร เพราะการเกษตรเป็นต้นน้ำที่สำคัญของภาคการผลิตอื่น ๆ การที่คณะทรัพยากรธรรมชาติในฐานะสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและทรัพยากร ได้จัดงานเกษตรภาคใต้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้การบริการชุมชน เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร และภาคเอกชน เป็นเวทีแห่งการฝึกฝนประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษา สร้างภาพลักษณ์ความมั่นคงให้แก่พื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และภูมิภาคได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งดี ๆ ที่สามารถสร้างขึ้นท่ามกลางปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้บริการชุมชนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม มีคุณค่าอย่างยิ่ง และหวังว่าทุกคนที่ได้เข้ามาในงานจะสามารถเก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ กลับไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้เป็นอย่างดี

b6b75223abbe2f67f9871ab0d3a2a4ca

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามคณะผู้จัดงาน กล่าวว่า “งานเกษตรภาคใต้” เป็นงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นเวทีซื้อขายสินค้าและผลผลิตการเกษตร เป็นเวทีให้นักศึกษาพัฒนากระบวนการทำงานด้วยการปฏิบัติงานจริง และเป็นงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ จากผลการประเมินงานในช่วงปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานประมาณ 5 แสนคน มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 4 ร้อยล้านบาท ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและชุมชน

f61b03a88e58c088d747de1ca1ceb472

การจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนประมาณ 80 หน่วยงาน และผู้ประกอบการร้านค้าประมาณ 700 ราย ร่วมกันจัดงานในหัวข้อ “เกษตรประณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” เพื่อนำเสนอการทำการเกษตรตามศาสตร์ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยอาศัยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ผสมผสานวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีความสมดุล และสามารถสร้างมูลค่าแก่ภาคการผลิตทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย คืนความสุขให้แก่สังคมเกษตร ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้อย่างยั่งยืน

dd3c6b50fdc25511c92be44bc3ca4469

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การฝึกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการทางด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ การประกวดแข่งขัน การสาธิต การให้บริการวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลผลิตเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรและสินค้าอื่นๆ รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการนำนักเรียนเข้าชมงานโดยนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งทุกกิจกรรมมีนักศึกษาเป็นส่วนหลักในการดำเนินการ

6d02bd72edd1f6ff046364545ec593d1

การจัดงานเกษตรภาคใต้ ได้ช่วยพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านการตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาสุขอนามัยของอาหาร โดยผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในงานต้องผ่านการอบรมด้านหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยการสนับสนุนและร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รวมทั้งการติดตามประเมินผล การมอบรางวัล และการชี้แนะปรับปรุงเพื่อยกระดับการประกอบการให้ดีขึ้น และการสาธิตเผยแพร่ความรู้จากร้านจำหน่ายต้นไม้และสินค้าเกษตร การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการดูแลจัดการจราจร การรักษาความปลอดภัย และสาธารณูปโภคพื้นฐานจากตำรวจ ทหาร ชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ คณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคเอกชน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดี

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=45138

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us