|

กกต.สงขลา เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น เดินหน้าจัดอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1ab501ffccfc54fc8bdec2ce3f9ac2f7

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น เดินหน้าจัดอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่หัวหน้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

วานนี้ (15 ส.ค. 62) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา นำโดยนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่หัวหน้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา

นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “การเลือกตั้งท้องถิ่น” (Local Election) คือ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เข้าไปบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะเป็นพลเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในเขตปกครองท้องถิ่นตั้งแต่ในระดับเมือง หรือจังหวัดต่ำลงมา “การเลือกตั้งท้องถิ่น” จึงเปรียบเสมือนช่องทางหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในระดับท้องถิ่นตามสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยการเลือกตัวแทนของตนเข้าไปใช้อํานาจตัดสินใจทางการเมือง

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 224 กำหนดให้คณะกรรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอำนาจในการจัด หรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ประกอบกับในปัจจุบัน พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 ฉบับ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 , พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 , พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นจะมีขึ้นในอนาคต คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก่หัวหน้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำนวน 138 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ผู้ที่เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น คือ ปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งหากมีการเลือกตั้ง บุคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ การรับสมัครเลือกตั้ง , การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง , การแต่งตั้งและอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง , การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ , การดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนน การนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และการดำเนินการอื่น ๆ อันจำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการจัดการการเลือกตั้ง และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 15 ส.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=45173

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us