|

สงขลาขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

f3c5346b69fc75e1894f99122e97cdda

ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา

วันนี้ (16 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

c862f06b48697680b39564eced34fbab

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2564) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ออกประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริในระดับพื้นที่

70305ec0455aa569256a3ce73a394945

โดยคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการสร้างจิตรสำนึก และมีท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ซึ่งขณะนี้ได้รับเลขสมาชิกแล้ว จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครสงขลา , องค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม , องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม , องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ , องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ , เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา , องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย , เทศบาลเมืองม่วงงาม อำเภอสิงหนคร , องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร , องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ , เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ , องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ

5cf38a452f2d7c3324f4bf75d005ed17

สำหรับแนวทางการติดตาม กำกับ ดูแล ขับเคลื่อน และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จะดำเนินการใน 3 กรอบการดำเนินงาน อาทิ การเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปกปักรักษาทรัพยากร , กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร โดยกำหนดเป้าหมายที่จะส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8daca12c7278f468160e690cfd4dc2bb

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 16 ส.ค. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=45212

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us