|

จัดหางานสงขลา แนะนายจ้าง – สถานประกอบการ ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

6f440e4008dd7253b29217c8e2ac367c

จัดหางานจังหวัดสงขลา แนะนายจ้าง สถานประกอบการ ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ.2562-2563

นางเยาวภา พิบูลย์ผลจัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี พ.ศ.2562-2563 โดยดำเนินการในลักษณะนำเข้าตามบันทึกความตกลง หรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทย ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ (MOU) เป็นกรณีพิเศษ โดยที่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ไม่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

นางเยาวภา พิบูลย์ผล ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมติดังกล่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ เตรียมการ ดังนี้

1.นายจ้าง หรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตทำงาน คำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ บัญชีรายชื่อสัญญาจ้างให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

2.นำแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบประกันสังคมให้สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวค่าธรรมเนียม จำนวน 500 บาท , แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการที่ไม่เข้าระบบประกันสังคม (รับใช้ในบ้าน เกษตร และปศุสัตว์ ประมงทะเล) หรือแรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบประกันสังคมใหม่ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพ โดยมีค่าธรรมเนียมรายละเอียด ดังนี้ 1.ตรวจสุขภาพ จำนวน 500 บาท , 2.ประกันสุขภาพปีละ จำนวน 1,600 บาท , 3.แรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมใหม่ต้องทำประกันสุขภาพ 3 เดือน ค่าประกันสุขภาพ จำนวน 500 บาท

3.แรงงานต่างด้าวยื่นคำร้องขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยอนุญาตครั้งละไม่เกิน 1 ปี อัตราค่ธรมเนียม ครั้งละ 1,900 บาท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4.แรงงานต่างด้าวนำผลการตรวจสุขภาพหลักฐานการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป และแบบคำขออนุญาตทำงาน (ตท.2) พร้อมเอกสารประกอบคำขอ ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาค่าธรรมเนียม จำนวน 1,900 บาท (ไม่เกิน 2 ปี)

5.กรมการปกครองดำเนินการจัดทำ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย อัตราค่าธรรมเนียม จำนวน 80 บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยให้ดำเนินการ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยเป็นหลัก หรือดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (อาคารสรรพากรหลังเก่า) ชั้น 2 อำเภอเมืองสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-4845 โทรสาร 0-7431-4950 www.doe.go.th/songkhla E-mail : ska@doe.go.th

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=45469

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us