|

รองผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรัฐ เดินหน้าพัฒนาการเกษตร

c68b03863d4985c1e25a20a054c29011_small

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ

ช่วงบ่ายวานนี้ (9 ก.ย. 62) ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชกาง อาทิ นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา , นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา , นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา , นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา , นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , นายธีรเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา , นางกัญญาภัค เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา , นายทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

dbfbf943dd37138e6f4d92d410e1b18a_small

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดขึ้น เพื่อกำกับดูแลขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดนั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งได้มีการพิจารณาหารือในหลายประเด็น อาทิ การบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินของสินค้าเกษตร กรณีไม้ผลในพื้นที่จังหวัดสงขลา , สถานการณ์และการคาดการณ์ผลผลิต , การบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร (ลองกอง) ผลการดำเนินงานการควบคุม กำจัด ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาโรคระบาดพืช

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามปัญหาร้องเรียนและเหตุการณ์เร่งด่วนกรณีปลากะพงขาวเลี้ยงในกระชังตาย , การบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลา ทั้งสถานการณ์น้ำฝน น้ำในอ่าง น้ำในคลอง น้ำท่า และน้ำเค็ม การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ น้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การสรุปสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 อาทิ แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา , แผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และยังมีเรื่องพิจารณาของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 4 ปี 2562-2565 อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46072

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us