|

สนง.พัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดบ้านแห่งการอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างการรับรู้ ‘วันดินโลก (World Soil Day)’ 5 ธ.ค.

69826291_2367618853490299_5575574076623159296_n

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดบ้านแห่งการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดึงทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักคุณค่าทรัพยากรดิน พร้อมสร้างการรับรู้ “วันดินโลก (World Soil Day)” 5 ธันวาคม ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9

วานนี้ (13 ก.ย. 62) ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดบ้าน สพข. 12 (Open House): บ้านแห่งการอนุรักษ์ดินและน้ำ” โดยมีส่วนราชการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทั้งจากจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง และตรัง รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

69844015_496714344235345_2371763885259620352_n

นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ดิน” เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านมาเป็นอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆ อาทิ ดินเสื่อมโทรมทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผล ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้น หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินของทุกจังหวัด จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน มุ่งมั่นฟื้นฟูให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อให้ เพื่อให้คำแนะนำในการ ใช้ปุ๋ยในอัตราที่ถูกต้องเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรมีการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นากิจกรรมต่าง ๆ และได้ดำเนินการศูนย์กสิกรอาสา และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถ่ายทอดผลงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ให้ คือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้ในเรื่องของวันดินโลก (World Soil Day) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน จนประสบความสำเร็จในการปรับปรุง แก้ไขและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

69957769_2374787972737632_4250953407453462528_n

ด้าน นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการทั้งด้านวิชาการ และปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีการขยายผลสืบสานต่อยอดงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) โดยสหประชาชาติมีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” ซึ่งในปี 2562 นี้ การจัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 จะเน้นการรณรงค์แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (Stop Soil Erosion Save our Future) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

70186967_3071967952819114_4000386029017104384_n

70287249_525715561560288_7752935509998960640_n

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน 13 ก.ย. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46230

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us