|

สงขลารวมพลังปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว กระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

70106916_2493011584112392_1795573136075259904_o

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำทุกภาคส่วนรวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดสงขลา พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกให้มีความหวงแหนป่า ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับระบบนิเวศ

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 62 นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมโครงการปลูกป่าต้นน้ำผาดำเพื่ออนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, หน่วยพิทักษ์ป่าผาดำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ท้องที่อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยร่วมกิจกรรมเดินป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้เสริมป่า จำนวน 500 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สภาพป่าต้นน้ำผาดำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศชาติ พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน มีจิตสำนึก ตระหนักถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ มีความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติและเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพลังจิตอาสาและความสามัคคีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

69922569_2493011420779075_4914697245355409408_o

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำผาดำเพื่ออนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนระบบนิเวศลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศชาติ และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างพลังในการทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

70767916_2493011447445739_7144729430345121792_o

โดยกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนวาระ “สงขลาเมืองแห่งความสุข” วาระที่ 4 พื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และพิทักษ์แหล่งทรัพยากร ประเด็นเป้าหมายที่ 8 อนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ป่าผาดำ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสงขลา ที่มีพื้นที่ป่าไม้เพียง 10.94 % ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศไทยกำหนดให้มีพื้นที่ป่าที่ 40% ของประเทศ ซึ่งการได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ ทำให้เห็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่อยากเห็นบ้านของตนเองดีขึ้น ซึ่งแสดงถึงการรวมพลังจากคนทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสิ่งที่ดีๆ และความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับจังหวัดสงขลา พร้อมกับการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับพี่น้องประชาชนต่อไป

70635807_2493011800779037_8676112183081304064_o

70318525_2493011460779071_8387960774198296576_o

69965542_2493011624112388_6151821218728116224_o

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา-วิทยา-อมลรดา-ชัยธวัช/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

14 ก.ย. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46311

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us