|

ศอ.บต. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงพื้นที่ภาคใต้

71115652_2494713450608872_9128920350191517696_n

ศอ.บต. เดินหน้าพัฒนาศักยภาพแก่เครือข่ายวิทยุกระจายเสียง ภายใต้กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการจัดรายการวิทยุในมุมมองใหม่

วานนี้ (15 ก.ย. 62) ที่ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2562 โดยมีนักจัดรายการวิทยุชุมชน นักจัดรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นักประชาสัมพัน ธ์และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง กว่า 200 คน เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ร่วมฝึกปฏิบัติเทคนิคกระบวนการผลิต การดำเนินรายการของวิทยุกระจายเสียงและระบบเสียงตามสายและให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

70587473_2494713407275543_6001089586288132096_n

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอำนาจหน้าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของ ศอ.บต. และรัฐบาล รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งในและต่างประเทศร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดี และประสานงานโครงการ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นประเด็นความรุนแรง รวมทั้งการสร้างกระแสข่าวลือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ขณะที่การให้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายยังขาดความต่อเนื่องไม่ทันต่อสถานการณ์จึงเป็นช่องว่างทางด้านข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบฉวยโอกาสชักนำ ชวนเชื่อสร้างแนวร่วมรุ่นใหม่ๆ

70683119_2494713353942215_6283621872277913600_n

ซึ่งการผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียง เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับว่าเป็นประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และนโยบายของรัฐได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องอื่นๆ การให้ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การให้ความรู้และการศึกษา การให้ความบันเทิง การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงได้รับความรู้ ประสบการณ์ ร่วมฝึกปฏิบัติเทคนิค กระบวนการผลิต การดำเนินรายการ ของวิทยุกระจายเสียงและระบบเสียงตามสายและให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงเกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและประชาชนที่รับฟังเกิดความเข้าใจที่ดี

70388239_2494713550608862_2578125712233857024_n

สำหรับเนื้อหาการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายบทบาทหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียง, เทคนิคการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง, การแบ่งกลุ่มหัวข้อกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง, เทคนิคการจัดทำสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและรายการประเภทวิเคราะห์ วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ หรือประเด็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ, การแบ่งกลุ่มในหัวข้อกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อโฆษณาและรายการประเภทวิเคราะห์ วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ หรือประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ, การบรรยายเรื่องการโน้มน้าวชักจูงใจและเทคนิคการให้ความบันเทิงทางตรงและทางอ้อม การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความบันเทิงทางอารมณ์ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายของผู้ที่รับฟังและการบรรยายเรื่องเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์ การพูดและประกาศทางวิทยุ เป็นต้น

70323799_2494713623942188_7403209852232663040_n

70410145_2494714383942112_3510140942680064000_n

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สงขลา

15 ก.ย. 62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46319

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us