|

อบจ.สงขลา เปิดสัมมนาโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดึงภาคเอกชนร่วมลงทุน

DSCF3984

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอการดำเนินงานแก่นักลงทุน ภาคธุรกิจ และสถาบันการเงิน สร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน

วันนี้ (18 ก.ย. 62) ที่ ห้องทัพพ์วริศ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยจากงานภาครัฐ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุม

DSCF3980

นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคล กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน ที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้กำหนด ให้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 10 พื้นที่ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาจัดอยู่ในระยะแรก เนื่องจากมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของพื้นที่ โดยด่านศุลกากรสะเดามีมูลค่าการนำเข้า ส่งออกสินค้าสูงเป็นอันดับ 1 มีจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านเข้าออกด่านศุลกากรสะเดาปีละกว่า 5,000,000 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สงขลา รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาด่านศุลกากร การพัฒนาโครงข่ายถนนและมอเตอร์เวย์ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ การพัฒนาท่าเรือ รวมไปถึงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า

โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาเป็นโครงการที่มีรูปแบบการดำเนินการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership : PPP) เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของภาครัฐ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการแก่ผู้โดยสารและสินค้า โดยปัจจุบันโครงการ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โดยการประชุมเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชนในวันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนกรอบแนวคิดแนวทางการดำเนินงานและกรอบเวลาสำหรับการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนกับภาครัฐให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ และความต้องการของภาคเอกชน เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

DSCF3976

ด้าน นางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เสริมสร้างให้เกิดการจ้างงาน การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาค ในพื้นที่ระดับจังหวัดและเมืองชายแดน และคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (สถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร) บริเวณที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เนื้อที่ประมาณ 126 ไร่ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ โดยผลการศึกษาได้เสนอการพัฒนาโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาร่วมจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมทุน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

DSCF3956

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษา ซึ่งในขั้นตอนของการศึกษาจะต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางการเงิน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันทางการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปออกแบบโครงสร้างของรูปแบบการให้เอกชนมีส่วนร่วมดำเนินงานฯ เพื่อให้การดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

DSCF3966

DSCF3968

DSCF3964

DSCF3963

DSCF3957

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=46350

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us